Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ކްރިއޭޓިވް ޕިޗް ރައިޓިންގ ކޮންޓެސްޓް

ކްރިއޭޓިވް ޕިޗް ރައިޓިންގ ކޮންޓެސްޓާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ހުޅުވާލާ ކްރިއޭޓިވް ޕިޗް ރައިޓިންގ ކޮންޓެސްޓާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު

ލިޔެކިޔުން


Creative Pitch Writing Contest

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 524.86 KB