Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ށ. ކަނޑިތީމު އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ށ. ކަނޑިތީމު އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ށ. ކަނޑިތީމު އިމާމް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ލިޔެކިޔުން


A2 form Sh kanditheem

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 361.21 KB