Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ދެންނެވުން 2021/1

މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަށް އޮންލައިންކޮށޤ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ދެންނެވުން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 346.02 KB