Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ ރިޕޯޓް ( 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 30 ޖޫން 2021 އަށް )

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ ރިޕޯޓް ( 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 30 ޖޫން 2021 އަށް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން