Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތައް

އާއްމުނަށް އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންޓަރުތައް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ތިރީގައިވާ އީފާސް ވެރިފިކޭޝަން ކައުންޓަރތަކަށް ވަޑައިގެން ތިޔަފަރާތްތަކުގެ އީފާސް ވެރިފައިކޮށްލައްވާ