Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޢީދު ޚުޠުބާ: 20 ޖުލައި 2021 (އަޟްޙާ ޢީދުގެ އިޙްތިފާލު)

ޢީދު ޚުޠުބާ: 20 ޖުލައި 2021 (އަޟްޙާ ޢީދުގެ އިޙްތިފާލު)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ޢީދު ޚުޠުބާ: 20 ޖުލައި 2021 (އަޟްޙާ ޢީދުގެ އިޙްތިފާލު)

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 20 july 2021-Al haa Eid

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.47 MB