Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް)

ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް)

ލިޔެކިޔުން


khuthuba-23072020160651 ( eid )

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.33 MB