Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ:13 މެއި 2021 ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް )

ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ:13 މެއި 2021 ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ފިޠުރު ޢީދު ޚުޠުބާ:13 މެއި 2021 ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް )

ލިޔެކިޔުން


(FINAL) Hukuru Khuthuba 21-05-2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.13 MB