Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ފޯމް: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ( އަތޮޅު ތެރެއަށް )

ފޯމް: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ( އަތޮޅު ތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ފޯމް: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ( އަތޮޅު ތެރޭގެ ސަރަޙައްދަށް )

ލިޔެކިޔުން


Fageerunge dhafthar form-atolls

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 313.77 KB