Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( މިންވަރަށް އީމާންވުން )

ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( މިންވަރަށް އީމާންވުން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ޚުތުބާ: 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( މިންވަރަށް އީމާންވުން )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 4 sep 2020-02092020132018

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.35 MB