Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 08 ޖަނަވަރީ 2020 (އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 08 ޖަނަވަރީ 2020 (އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 08 ޖަނަވަރީ 2020 (އުނގެނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ!)

ލިޔެކިޔުން


khuthubaa 08

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 4.22 MB