Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޚުތުބާ: 09 އޭޕްރީލް 2021 ( ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން )

ޚުތުބާ: 09 އޭޕްރީލް 2021 ( ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ޚުތުބާ: 09 އޭޕްރީލް 2021 ( ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން )

ލިޔެކިޔުން


khhu-07042021120017

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.66 MB