Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ:10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ( ކެއިންބުއިމުގެ އިސްލާމީ އަދަބުތައް )

ހުކުރު ޚުޠުބާ:10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ( ކެއިންބުއިމުގެ އިސްލާމީ އަދަބުތައް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ:10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ( ކެއިންބުއިމުގެ އިސްލާމީ އަދަބުތައް )

ލިޔެކިޔުން


Khuthuba 10 Sep 2021 (1)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.20 MB