Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ:11 ޖޫން 2021 ( ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް)

ހުކުރު ޚުޠުބާ:11 ޖޫން 2021 ( ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ:11 ޖޫން 2021 ( ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި މުސްލިމުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް)

ލިޔެކިޔުން


Balimadukamuge Haalathugai Muslimun Amalukuranvy goi

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.69 MB