Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ:12 ފެބުރުވަރީ 2021 ( ތިމާ ކުޅަ ޢަމަލު ތިމާ ދެކޭ ދުވަސް )

ހުކުރު ޚުޠުބާ:12 ފެބުރުވަރީ 2021 ( ތިމާ ކުޅަ ޢަމަލު ތިމާ ދެކޭ ދުވަސް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ:12 ފެބުރުވަރީ 2021 ( ތިމާ ކުޅަ ޢަމަލު ތިމާ ދެކޭ ދުވަސް )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 12 feb 2021-10022021163701

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.79 MB