Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 ޖުލައި 2021 (ޚުޠުބަތުލްވަދާޢުގެ ހިޔަލުގައި)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 ޖުލައި 2021 (ޚުޠުބަތުލްވަދާޢުގެ ހިޔަލުގައި)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 ޖުލައި 2021 (ޚުޠުބަތުލްވަދާޢުގެ ހިޔަލުގައި)

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 16 july 2021-Khuthubathul wadhaauge hiyalugai

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.23 MB