Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( މަަގުމަތީގެ އަދަބުތައް )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( މަަގުމަތީގެ އަދަބުތައް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ހުކުރު ޚުތުބާ: 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( މަަގުމަތީގެ އަދަބުތައް )

ލިޔެކިޔުން


Hukuru Khuthuba 16-10-2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.95 MB