Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ! )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ! )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ހުކުރު ޚުތުބާ: 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ! )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 18 sep 2020-16092020151030

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 6.63 MB