Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ:19 ފެބުރުވަރީ 2021 (ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތައް ރައްކާތެރިވުން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ:19 ފެބުރުވަރީ 2021 (ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތައް ރައްކާތެރިވުން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ:19 ފެބުރުވަރީ 2021 (ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތައް ރައްކާތެރިވުން )

ލިޔެކިޔުން


Hukuru khuthuba 19-02-2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 196.83 KB