Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 1 ޖެނުއަރީ 2021 (މަރު ހަނދާން ކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ: 1 ޖެނުއަރީ 2021 (މަރު ހަނދާން ކުރުން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 1 ޖެނުއަރީ 2021 (މަރު ހަނދާން ކުރުން)

ލިޔެކިޔުން