Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 21 މޭ 2021 ( ފަލަޞްޠީނު: އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޒިންމާއެއް )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 21 މޭ 2021 ( ފަލަޞްޠީނު: އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޒިންމާއެއް )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 21 މޭ 2021 ( ފަލަޞްޠީނު: އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ޒިންމާއެއް )

ލިޔެކިޔުން


Hukuru Khuthuba 21 may 2021-20052021114639

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.13 MB