Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 ޖުލައި 2021 (ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 ޖުލައި 2021 (ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 23 ޖުލައި 2021 (ހަޤީޤީ ބާއްޖަވެރިކަން )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 23 july 2021-Haqeegy Baajjaverikan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.19 MB