Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން )

ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ޚުތުބާ: 24 ޖުލައި 2020 ( ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 24-07-20

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.11 MB