Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޚުޠުބާ: 26 ޖޫން 2020 (ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖާހިލީ އާދައެކެވެ.)

ޚުޠުބާ: 26 ޖޫން 2020 (ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖާހިލީ އާދައެކެވެ.)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ޚުޠުބާ: 26 ޖޫން 2020 (ޢުންޞުރީ ތަފާތުކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖާހިލީ އާދައެކެވެ.)

ލިޔެކިޔުން


khuthuba-26

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 487.42 KB