Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ: 26 މާރިޗް 2021 ( ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަނަރަވިލޭރެޔާއި ދުވަސް! )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 26 މާރިޗް 2021 ( ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަނަރަވިލޭރެޔާއި ދުވަސް! )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ: 26 މާރިޗް 2021 ( ޝަޢުބާން މަހުގެ ފަނަރަވިލޭރެޔާއި ދުވަސް! )

ލިޔެކިޔުން


Hukuru Khuthuba 26-03-2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.90 MB