Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 އޭޕްރީލް 2021 ( ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ދަރުސުތަކުގެ ތެރެއިން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 އޭޕްރީލް 2021 ( ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ދަރުސުތަކުގެ ތެރެއިން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ: 30 އޭޕްރީލް 2021 ( ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ދަރުސުތަކުގެ ތެރެއިން )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba30april-28042021122609

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.74 MB