Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި )

ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި )

ލިޔެކިޔުން


hukuru khuthuba-23072020162801

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.31 MB