Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 ޖޫން 2021 ( އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން)

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 ޖޫން 2021 ( އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުޠުބާ: 04 ޖޫން 2021 ( އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުން)

ލިޔެކިޔުން


Ehbayaku anehbayakah eheetherivun (4

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.80 MB