Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅައިލުން )

ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅައިލުން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ހުކުރު ޚުޠުބާ: 09 އޮކްޓޯބަރ 2020 ( އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހިތުމާއި އަޅައިލުން )

ލިޔެކިޔުން


Hukuru Khuthuba 09-10-2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.64 MB