Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ :28 މެއި 2021 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން)

ހުކުރު ޚުތުބާ :28 މެއި 2021 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ހުކުރު ޚުތުބާ :28 މެއި 2021 ( ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން)

ލިޔެކިޔުން


wakeelu kurun (28

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.75 MB