Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ގަވް. އެމްވީ މެސެޖު - އަތްމަތީ ފޮތް

ގަވް. އެމްވީ މެސެޖު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ގަވް.އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި މުއާޞަލާތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި،sސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތެކެވެ. އިންޓަނެޓް ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ކޮންމެ ތަނަކުން ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކަންކަން ހުށައެޅޭނެއެވެ. ގަވް.އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވޭނީ "އީފާސް" އެކައުންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު ހުޅުވާލައްވާ

ލިޔެކިޔުން