Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ގަވް. އެމްވީ މެސެޖު - އަތްމަތީ ފޮތް

ގަވް. އެމްވީ މެސެޖު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ގަވް.އެމްވީ މެސެޖުގެ ހިދުމަތަކީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ގުޅުވައިދޭ ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް އޮންލައިންކޮށް މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ހިދުމަތަކީ އޮންލައިންކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާ ތަކަށް ސިޓީބިޓީ ފޮނުވައި އެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ވެސް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބެލެވޭނެގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ އާ ހިދުމަތެކެވެ. ގަވް.އެމްވީ މެސެޖަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވޭނެ ހިދުމަތަކަށްވުމާއެކު ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ "އީ ފާސް" ލޮގިން ވުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. މީގެސަބަބުން ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު މެދުވެރިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެއެވެ.

ގަވް.އެމްވީ މެސެޖު ހުޅުވާލައްވާ

ލިޔެކިޔުން