Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އުސޫލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ އިކުޕްމަންޓް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގައިޑްލައިން

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


ގައިޑްލައިން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 410.55 KB