Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އީފާސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ގޮތް

އީފާސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ގޮތް ދައްކައިދޭ މި ގައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އީފަސްގައި ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


އީފާސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ގޮތް ދައްކައިދޭ މި ގައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އީފަސްގައި ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ.

ލިޔެކިޔުން


އީފާސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ގޮތް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 611.40 KB