Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގެ ފަރާތުން


މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ގްރާންޓް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލާއި ގްރާންޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް މި އިޢުލާނާއި އެކު ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައިވެސް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯޒަލް އާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ޕްރޮޕޯޒަލް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

      ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 26 ފެބުރުވަރީ 2020،ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

ލިޔެކިޔުން


CSO Grant Regulation

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 824.91 KB

Grant Proposal Guidlines

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.11 MB