Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް ވިސްލްބްލޯ ކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމްބަރު 01WBFM/2021/03 މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގެ 61 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު 01WBFM/2021/03 މައްސަލާގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު

ލިޔެކިޔުން


investigation Report 03

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.71 MB