Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ 2

އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ 2

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އިޢުލާން: ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއިގުޅޭ 2

ލިޔެކިޔުން


shakuvaa iulan 02 final

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 243.35 KB