Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ސްޓޭޖުގެ ބެކްޑްރޮޕް އަދި ސައުންޑާއި ލައިޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރޮކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން