Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ޚުތުބާ ހުކުރު ޚުތުބާ: 02 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަތަކަން )

ހުކުރު ޚުތުބާ: 02 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަތަކަން )

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ހުކުރު ޚުތުބާ: 02 އޮކްޓޯބަރ 2020 (ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަތަކަން )

ލިޔެކިޔުން


khuthuba 2 oct 2020-30092020140641

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 3.91 MB