Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް.

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް. "ފޯތު އެޑިޝަން އޮފް އެފްރިކާ ވިމެން ސަމިޓް - 2023" އަދި އެމްރިކާގައި ބާއްވާ "ހައި ލެވެލް މީޓިންގ އޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އޮން ދަ މިޑްޓާރމް ރިވިއު އޮފް ދަ ސެންޑައި ފްރޭމްވާރކް ފޮރ ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން"

ލިޔެކިޔުން