Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 5.09 MB