Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު (ޕޮލިޓިކަލް ސްޓާފް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު (ޕޮލިޓިކަލް ސްޓާފް)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އިތުރުމަޢުލޫމާތު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

ލިޔެކިޔުން


އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާރޓު (ތަފްސީލް)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 28.15 KB