Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

ރިޕޯޓް ސޭފަރ އިންޓަނެޓު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު

ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވަނީ ގަވާއިދު ކަރުދާހެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Art Competition Guideline

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.70 MB