Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


NYVP Dhivehi

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 257.30 KB

NYVP English

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 443.61 KB