Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލައިން

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލައިން ތިރީގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކުރާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ގައިޑްލައިން ތިރީގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: ce@youth.gov.mv އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާނީ އިޢުލާނާ އެކުގައިވާ ޓެމްޕްލޭޓާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ބަހުންނެވެ.)

ލިޔެކިޔުން


Proposal Guideline

ފޯމެޓް : DOCX
ސައިޒް: KB 52.44 KB