Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އެޑްމިން އޮފިސަރ/ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޔުނިޓް ( J-31673 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޑްމިން އޮފިސަރ/ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޔުނިޓް ( J-31673 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އެޑްމިން އޮފިސަރ/ ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޔުނިޓް ( J-31673 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


A2 Sheet GS3 _GS4 (Hajj and Umra Section) (00000002)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 61.35 KB