Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޗް.އާރް IUL) 142-A4/142/2021/37) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޗް.އާރް IUL) 142-A4/142/2021/37) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / އެޗް.އާރް IUL) 142-A4/142/2021/37) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


HR Admin officer (Vaguthy) A2 Sheet

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 70.70 KB