Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމް (IUL)142-A4/142/2021/32 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމް (IUL)142-A4/142/2021/32 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމް (IUL)142-A4/142/2021/32 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


A2_Sheet_-_SS1-SS3 (Security officer)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 59.74 KB