Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (IUL) 142-A4/142/2021/29)) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (IUL) 142-A4/142/2021/29)) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (IUL) 142-A4/142/2021/29)) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


S Administrative Officer (Awqaf and Infrastrure Develoment)

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 63.21 KB