Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)142-A4/142/2021/43) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)142-A4/142/2021/43) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)142-A4/142/2021/43) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


A2_Sheet S Admin Officer

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 50.39 KB