Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޝާއިޢުކުރުންތައް

އާންމު މަޢުލޫމާތު ހއ.އުލިގަމު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނުގެ ޝީީޓް

ހއ.އުލިގަމު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނުގެ ޝީީޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން


ހއ.އުލިގަމު އިމާމު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަަކަށް ޕޮއިންޓްލިބުނުގެ ޝީީޓް

ލިޔެކިޔުން


HA Uligan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 359.50 KB